CentOS上通过iptables防火墙屏蔽IP

iptables -I INPUT -s 123.137.0.0/16 -j DROP

iptables -I INPUT -s 14.136.0.0/16 -j DROP

iptables -I INPUT -s 50.2.0.0/16 -j DROP

iptables -I INPUT -s 173.245.0.0/16 -j DROP

iptables -I INPUT -s 96.0.0.0/8 -j DROP

 

屏蔽单个IP
iptables -I INPUT -s 60.186.84.229 -j DROP

服务器上的一个网站最近被来自宁波的一个人猛烈攻击,影响了其它站点的正常运行,实在是可恶啊,干脆直接把他所在的IP段统统给屏蔽了!看你还怎么着!

发表评论